Samene og Nordisk Råd
Marit Nybakk, leder av S-gruppen i Nordisk Råd blog
blog

Ettersom nasjonalstatene blir mindre enerådende i verden, og kravene til forpliktende samarbeid over landegrensene øker, opplever vi at betydningen av etnisk bakgrunn blir større enn før. Mange av de tragiske konfliktene man ser rundt i verden har grunnlag i sviktende respekt for menneskers og menneskegruppers egenart.

 

I våre nordiske land har vi hittil vært skånet for de hardeste konfrontasjonene. Men vi bærer med oss en uoppgjort gjeld fra tidligere generasjoner overfor en samisk befolkning som lenge ble diskriminert, også gjennom lover og øvrighet.

 

Budskapet i dag må være at også urbefolkningen vår har sin rett til å verne og utvikle egenart, og til å styre med de sakene som i første rekke angår dem selv.

 

En styrking av nordiske samers kontakt med Nordisk Råd kunne derfor være utvide den observatørstatusen de har i dag til også å gi dem møte- og talerett i de saker Nordisk Råd behandler som direkte berører samiske forhold. En slik ordning vil markere Norden og styrke vår troverdighet i vår felles kamp i FN for urfolks rettigheter.

Marit Nybakk, leder av S-gruppen i Nordisk Råd