Syftet med Global Deal är att förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att förbättra anställningsvillkor och produktivitet. Välfungerande arbetsmarknadsrelationer och anständiga arbeten bidrar till ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling till gagn för arbetare, företag och samhällen. Global Deal har utformats av Sveriges regering i samarbete med The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och International Labour Organization (ILO).

Konceptet Global Deal handlar inte om att utveckla ett nytt ramverk eller avtal som ska implementeras på uniformt sätt i alla länder eller skapa en ny internationell organisation. Istället syftar Global Deal till att dels utveckla en plattform för att lyfta frågan om partssamverkan, dels stärka befintliga samverkansstrukturer. Global Deal kommer att bygga på redan etablerade initiativ och samarbete men kommer att bidra genom att ge politisk riktning och kraft till den övergripande utvecklingen samt systematisera och skala upp existerande processer.

Den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030, innehåller ett specifikt mål om anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt. Global Deal är ett bidrag till detta.

Till grund för Global Deal ligger en deklaration som länder, företag, fackföreningar och andra organisationer inbjuds att associera sig med. Läs hela deklarationen om Global Deal här: http://www.theglobaldeal.com/

En rad partners har redan associerat sig, men ännu är  Sverige det  enda av  de nordiska länderna och de självstyrande områden som har associerat sig med Global deal.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår den socialdemokratiska gruppen att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet:

Att associera Nordiska Ministerrådet med Global Deal och arbeta för att alla nordiska organisationer som arbetar med NMR också ansluter sig. . 

Att arbeta för att de nordiska ländernas regeringar deltar  i Global deal och associerar sig med Global Deal deklarationen.

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1715-tillvaext/

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR