Bruk av metalldetektorer er et viktig hjelpemiddel for arkeologer i deres arbeid og gir mulighet for funn fra oldtid og middelalder som tidligere ikke har vært avdekket. Jakt etter gamle mynter og gjenstander med metalldetektorer har imidlertid også blitt en hobby for mange. Ukyndig utgraving av kulturminner og  manglende innrapportering av funn fører til at viktige spor fra tidligere tider forsvinner.

I Norge setter kulturminneloven grenser for privat handlefrihet i områder med stor sannsynlighet for fredningsverdige kulturminner, det vil si kulturminner fra oldtid og middelalder inntil år 1537. Kulturminner fredes automatisk og  ødelegging, utgraving eller skjul av kulturminner kan medføre straffeansvar.

Dette er bakgrunnen for Sonja Mandts spørsmål til regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige om hvilken lovgivning landene har når det gjelder hobbybruk av metalldetektorer, og hvordan  kulturminnevernet ivaretas ved eventuelle funn.

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-5-2017/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR