Vi lever i en urolig verden. Sosialt, økonomisk og politisk skjer det store endringer. Mange føler  seg usikre på hva fremtiden vil bringe. Ekstremister og populister vinner fra, og den  verdensordenen vi kjenner er under press. Det gjelder internasjonalt samarbeid, samhandel, demokratiets vilkår, menneskerettighetenes stilling og forsvarspolitikk. Trumps USA, Brexit, fascistiske tendenser i Europa og utviklingen både i Russland og Tyrkia er tydelige eksempler på endringer i verdensbillede.

De nordiske landene kan ikke  forholde seg passivt til de store forandringene i verden. Tvert imot er det viktig at de nordiske landene arbeider  tettere sammen og tar lederskap i kampen for en verdensorden basert på   sosial trygghet, likhet, rettferdighet og demokratiske rettigheter.I en verden i hurtig forandring må vi  dessuten søke allierte  som ønsker samme utvikling som oss.

De nordiske samfunnene er kjent for stor grad av velstand, personlig frihet, likestilling, demokratisk deltakelse, samarbeid, trygghet og likhet. Det er verdier vi skal holde fast ved. Altfor mange steder ser vi at utviklingen går i gal retning. Vi har en vellykket samfunnsmodell som vi skal verne om  - ikke avvikle.

De nordiske økonomiene er samlet den 10 største i verden og den 5 i Europa. De nordiske land har derfor grunnleggende forutsetninger for å kreve en plass ved bordet når Europas fremtid diskuteres og behandles. Bedre  nordisk kordinering og samarbeid i internasjonale sammenslutninger står  derfor høyt på sosialdemokratenes dagsorden og vil være en prioritert oppgave i månedene og årene som kommer.

Styret i Socialdemokraterne i Nordisk Råd.

Phia Andersson, formand, Sverige
Henrik Dam Kristensen, Danmark
Maarit Feldt-Ranta, Finland
Oddný G. Harðardóttir, Island
Sonja Mandt, Norge


Dansk tekst:  http://www.altinget.dk/artikel/socialdemokratiet-norden-er-en-sikker-havn-i-en-usikker-verden

Suomenkielinen teksti: https://demokraatti.fi/pohjola-on-turvallinen-satama-epavarmassa-maailmassa/

Svenskspråkig text: http://arbetarbladet.fi/norden-ar-en-saker-hamn-i-en-osaker-varld/

Íslensk útgáfa: http://www.visir.is/nordurlondin --orugg-hofn-i-olgusjo/article/2017170329591

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR