Norge og Danmark deltog i et møde med Rusland, Canada og USA i Nuuk i dagene 24. – 26. februar 2014. Ifølge udtalelsen fra mødet var der enighed om forskellige foranstaltninger for at undgå ureguleret fiskeri i Polarhavet uden for nationale fiskerizoner, jfr. vedlagte udtalelse.

Det er velkendt, at andre nordiske lande end Norge og Danmark har store interesser i, hvordan fiskeriet i de ovennævnte havområder eventuelt reguleres i fremtiden.

Ifølge artikel 1 i Helsingforsaftalen bør de kontraherende parter (de nordiske lande) rådføre sig med hinanden i spørgsmål af fælles interesse, som behandles i europæiske og andre internationale organisationer og konferencer.

I lyset af dette stillede Sjúrður Skaale i marts følgende spørgsmål til Danmarks og Norges regeringer:

1. Har regeringerne i Norge og Danmark rådført sig med de øvrige nordiske landes regeringer i spørgsmålet om en eventuel regulering af fiskeriet i Polarhavet udenfor de nationale jurisdiktioner?

2. Har regeringerne i Norge og Danmark planer om at rådføre sig med de øvrige nordiske landes regeringer i spørgsmålet om en eventuel regulering af fiskeriet i Polarhavet udenfor de nationale jurisdiktioner inden det planlagte ministermøde herom i juni 2014?

3. Er det planer om at få sagen på dagsordenen i Arktisk råd?

Spørgsmålet er stilet til både den danske og den norske regering men svaret fra den danske regering er endnu ikke modtaget. Hele svaret fra den norske regering og spørgsmålet er publiceret på Norden.org