Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för våra länder och det är angeläget att arbeta för att reducera gränshinder. Nu har det dock uppkommit uppgifter om att flera svenska försäkringsbolag inte betalat ut tjänstepension till norrmän som arbetat i Sverige. Det handlar om mycket pengar. Hur många som är drabbade är oklart i dagsläget men flera fall finns dokumenterade.

Med anledning av detta ställer riksdagsledamot och suppleant i nordiska rådet, Lars Mejern Larsson följande frågor till både den svenska och norska socialförsäkringsministern:

”Har ni tidigare fått indikationer på att norska pensionärer gått miste om pension som de intjänat i Sverige eller tvärtom, och i så fall, vilka åtgärder kommer ni att vidta?”

Läs hela frågan här:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-6-2017/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR