Transport utgjør omlag 30% av klimagassutslippene i Norden. En viktig oppfølging av Paris-avtalen fra 2015 er tiltak, som kan redusere utslippene fra denne sektoren. Å fremme produksjon og bruk av nullutslippsbiler er et slikt tiltak, som vi i Norden kan bidra til sammen.

Det mener den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd, som legger fram et nytt forslag på området. Medlem af Utvalget for et Bærekraftig Norden, Irene Johansen (Ap), sier:
”Vi mener, at det finnes et viktig og konkret grensehinderaspekt i spørsmålet, fordi mangel på energistasjoner kan bety, at nullutslippsbileierne avholder seg fra å kjøre til andre nordiske land, eller at potensielle kjøpere avholder seg fra å anskaffe seg nullutslippsbil. Det betyr dårlig mobilitet på tvers av grensene.”

Derfor foreslår gruppen fire tiltak. Det skal for det første kartlegges, hvilke tiltak de enkelte land har iverksatt eller planlegger å iverksette for å få ned utslipp fra transportsektoren. Det skal også kartlegges, hvor og hva slags fyllestasjoner for nullutslippsbiler (dvs. el-biler, hydrogen, eventuelt andre teknologier), som finnes i dag i de nordiske land, og der skal lages en oversikt som kan offentliggjøres for dette.

For det tredje rekommanderer gruppen Nordisk Ministerråd til å ta initiativ til et prosjekt for 2017 og 2018, der hvert land bidrar med midler til utbygging av fyllestasjoner til nullutslippsbiler langs hovedveier i sine land, og som siste punkt at det skal utvikles en felles nordisk modell/standard for elektroniske ladestasjoner for hurtig ladning av ulike transportmidler (skip, ferjer, biler, lastebiler, busser) med sikte på et bredere europeisk samarbeid.

Forslaget legges fram på Nordisk Råds session i København i neste uke. Det er mulig å lese hele forslaget her på hjemmesiden.