Fra 2009 til 2013 er importen af affald til Sverige mere end fordoblet. Det viser tal fra svenske Naturvårdsverket, og af den samlede importerede affaldsmængde i Sverige stammer 57 procent fra Norge.

Dagligt kører der eksempelvis 50 lastvogne med restaffald fra Vestnorge tværs over det norske østland og videre til Sverige for at blive forbrændt i moderne anlæg. Her bliver det til fjernvarme og bidrager til energiforbruget, hvilket er positivt. Men Norge har selv har investeret i moderne forbrændingsanlæg ved eksempelvis både Oslo og Bergen over de senere år, og de store transporter må forventes at have en stor miljøbelastning, særligt når man selv i Norge har faciliteterne til affaldsforbrændingen.

Derfor vil Socialdemokraterne i Nordisk Råd stille forslag om, at de nordiske affaldsstrømme allerførst skal kortlægges og udredes, ligesom miljøbyrden skal undersøges. For før vi kan handle politisk og skabe reelle løsninger, må vi kende problemets omfang og årsager. Samtidig skal de nordiske regelværk og afgiftssystemer sammenlignes for at undersøge, hvilken påvirkning det har på transport af affald over grænser.

Det bør ikke alene være et (muligvis) økonomisk incitament, der tages højde for, når norsk restaffald sendes op til 1000 kilometer væk, men der må også være et hensyn til miljøgevinsten ved at forbrænde affaldet lokalt. Derfor retter den socialdemokratiske gruppe nu fokus mod de grænseoverskridende transporter i forlængelse af det øvrige nordiske fokus på affaldspolitik.

Hele medlemsforslaget kan læses på Nordisk Råds hjemmeside her, og det skal behandles på Nordisk Råds session i Island senere denne måned.