Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i Norden och i övriga världen är i dag förbränning av fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas. Dessa fossila bränslen används i huvudsak till att producera el och värme samt för transporter. En studie (2015) från Vrije Universiteit i Bryssel visar att elbilar är det bästa alternativet för miljövänlig transport. EU:s medlemsstater har tillsammans enats om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå.

Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli allvarliga, konstaterar Socialdemokraterna i Nordiska rådet.

Socialdemokraterna har lämnat in två medlemsförslag om att Nordiska ministerrådet ska jobba för att elektrifiera Norden. Socialdemokraterna vill att åtgärder tas både inom transporten och sjöfarten.

Norden har goda förutsättningar att utveckla fossilfria godstransportlösningar som samverkar med varandra och tillsammans stärker hela regionens konkurrenskraft. Norden är en stor global aktör inom sjöfarten, cirka 20 procent av sjötransportflottan i världen ägs av nordiska rederier. Nordiska länderna har därför ett särskilt ansvar och vi bör vara i spetsen för att utveckla mer energieffektiv sjöfart med mindre utsläpp.

Regelbundna linjetjänster samt internationella kryssningsfartyg använder vanligtvis hamnar som ligger nära stadscentrum. Luftkvalitén kan förbättras märkvärdigt i dessa områden genom elektrifierade hamnar och fartyg. En gemensam standard för elektrifieringen av hamnarna gör det möjligt för fartygen att satsa på landbaserad mottagningsutrustning, skriver Socialdemokraterna i sitt medlemsförslag.

Socialdemokraterna föreslår att Nordiska ministerrådet öppnar en dialog mellan de nordiska länderna samt alla Östersjöstaterna om en gemensam standard för elektrifiering av hamnarna i regionen samt om en skyldighet till fartygen om att använda landström istället för hjälpmotorerna i hamnarna.

Därtill vill Socialdemokraterna att Nordiska ministerrådet kommer överens om gemensamma mål för främjande av elektronisk trafik mellan de nordiska länderna genom att skapa ett rikstäckande nätverk (E-vägar) med snabb laddning (50 kW eller mer).

Läs mer om våra medlemsförslag här:

Medlemsförslag om elektrifiering av sjöfart och terminaler https://www.norden.org/da/node/24104

Medlemsförslag om att elektrifiera Norden https://www.norden.org/da/node/24352

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR