Faglig organisering på arbejdsmarkedet er en af grundpillerne i den nordiske arbejdsmarkedsmodel og dermed en forudsætning for et stærkt nordisk arbejdsmarked. 

I årtier har det været en væsentlig del af de nordiske arbejdstageres kultur at være medlem af overenskomstbærende fagforeninger, hvor fagbevægelsen er en væsentlig aktør og tilslutningen hertil bygger på organiseringen af lønmodtagere og på at ivaretage deres interesser gennem forhandlinger og kollektive aftaler med arbejdsgiverne. 

Faldende organiseringsgrad 

Desværre viser flere undersøgelser at organisationsgraden i Norden de senere årene er faldene og at der er sket et opbrud i lønmodtagerenes organisationsmønster. En udvikling som særligt kommer til udtryk indenfor bestemte brancher, hvor lav organiseringsgrad bl.a. skyldes høj andel af midlertidige ansættelser, omfattende indleje af udenlandsk arbejdskraft og øget arbejdsledighed. 

Faldende organiseringsgrad kan føre til, at lønmodtagerne får mindre forhandlings- styrke over for arbejdsgiverne og dermed bliver arbejdstagerne overladt til sig selv på arbejdsmarkedet. Forhold som kan resultere i individuelle kontrakter med dårlige lønninger og ingen eller kun få rettigheder. Samtidig kan en lav organisationsgrad føre til at fagforeningerne bliver så små, at arbejdsgiverne ikke ønsker at lave aftaler med dem. 

Balanceret trepartssamarbejde 

Stærk vækst i økonomien og arbejdsproduktivitet siden halvfjerdserne er en væsentlig årsag til de nordiske landes høje velstand, hvor bl.a. lønfastsættelse, omfordelende skattesystem og sociale overførsler har bidraget til at lønforskellene i Norden er betydeligt lavere end i de fleste andre europæiske lande. 

De seneste års faldende organiseringsgrad, kombineret med øget arbejdsledighed og konkurrence, tilsiger at Norden nu må stå sammen og forhindre svækkelse af tre- partssamarbejdet og tilrettelægge muligheden for et bedre organiseret arbejdsliv. Den nordiske arbejdsmarkedsmodel skal udvikles og fortsat være en garant for gode levevilkår for nordens medborgere. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd ønsker at styrke samarbejdet mellem arbejdslivets parter, som den bedste garanti for et anstændigt arbejdsliv i Norden.

Webkampagne

forbindelse med fremsættelsen af medlemsforslaget har gruppen organiseret en kampagne på de social medier om vigtighed af faglig organisering, i form af testimonials, hvor frivillige deltagere fortæller om deres egen hverdag og oplevelser, som medlem af en fagforening. 

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1727-vaekst

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR