I forlængelse af den store vækst i luftfarten de seneste årtier, har  Socialdemokraterne i Nordisk Råd gentagne gange løftet frem de problematikker vi har været vidner til som følge heraf. Problematikker som grundlæggende har påvirket arbejdstagerrettigheder, konkurrenceevnen og sikkerheden i luftfarten, i en negativ retning.

Dertil har sagen også stået højt på den nordiske fagbevægelsens dagsorden. Fagbevægelsen deler i store drag Socialdemokraternes syn på problemstillingen og vigtigheden af at få etableret en fælles nordisk indsats på området.

I januar 2017 offentliggjorde Arbejderbevægelsens Nordiske Samarbejdskomité – SAMAK, rapporten Fremtidens flytrafik på fair vilkår. Rapporten, som er udarbejdet med repræsentanter fra alle de nordiske lande, præsenterer en fælles nordisk politik der kan tackle de prioriterede politikområder bl.a. såsom atypiske ansættelser, hjemmebase og unfair konkurrence fra tredjepartslande. Derudover indeholder rapporten tredive forslag til en ny nordisk luftfartspolitik, både på nationalt og europæisk niveau. Se rapporten her: http://samak.info/wp-content/uploads/2017/01/SAMAKs-rapport-om-luftfart.pdf

I 2016 vedtog og færdigbehandlet Nordisk Råd en rekommandation om Flygsäkerhet och arbetsvillkor inom flyget (Rek. 2/2016), fremsat af Den Socialdemokratiske Gruppe. Efterfølgende har Nordisk Råds medlemmer i Udvalget for Vækst og Udvikling mødtes med de nordiske transportministre, hvor blandt andet spørgsmålet om sikkerhed og arbejdsvilkår inden for luftfarten over for luftfartsbranchen, EU-ministerkolleger, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet blev drøftet.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd anser at der stadig er behov for målrettet indsats på området.

Mod den baggrund foreslår Den Socialdemokratiske Gruppe at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,

  • at med udgangspunkt i SAMAKS forslag og øvrige forslag på området, organisere seminar eller rundbordssamtale med arbejdsmarkedets parter og de nordiske regeringer om en fælles nordisk luftfartspolitik
  • at med udgangspunkt i SAMAKS forslag og øvrige forslag på området, arbejde for at de nordiske regeringer samles om en fælles nordisk luftfartspolitik inden for EU

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/1716-vaekst/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR