Den usædvanligt tørre nordiske sommer med mange brande og behov for udveksling af brandbekæmpelsespersonale og -materiel landene imellem, tydeliggør behovet for større samarbejde og mere vidensudveksling omkring brandforebyggelse landene imellem.

De nordiske lande arbejder i dag selvstændigt med at forebygge alvorlige brande, herunder dødsbrande, men der er en meget lav grad af vidensudveksling. Flere nordiske lande har allerede en form for strategi mod alvorlige brande, men ambitionsniveau, metoder og afsatte midler varierer voldsomt fra land til land. Som resultat er der store udsving i antallet af brande, antallet af omkomne i brand og brandårsager i de nordiske lande. Eksempelvis var der i Danmark i 2016 3,47 bygningsbrande pr. 1.000 indbygger, mens det tilsvarende tal for Island var 0,7. Samme år var der 784 brande i industribygninger i Finland mod kun 44 i Norge.

Ud over at der er store forskelle i antallet af omkomne i brand pr. million indbygger i de nordiske lande, er der bemærkelsesværdige forskelle i årsagerne til dødsbrandene. For eksempel er rygning skyld i gennemsnitligt 50 procent af dødsbrandene i Danmark mellem 2010 og 2016, mens gennemsnittet for hele Norden kun er 25 procent og for Norge isoleret er helt nede på 6,4 procent. Disse tal indikerer at de enkelte nordiske lande kan have stor gavn af at dele erfaringer og implementere succesfulde tiltag fra deres nordiske naboer gennem en fælles nordisk strategi.

Opgørelser fra forsikringsbrancherne i Sverige, Norge og Danmark viser at brand koster de tre samfund mindst 10 mia. dkk om året alene i erstatningssummer. Dertil kommer brandskader på selvforsikret eller uforsikret ejendom, omkostningerne ved hospitalisering og tab af liv og ved driftsforstyrrelser og miljøskader. Slukningsvand, giftig røg mv. skaber langvarige eller uoprettelige skader på vand-, luftog jordmiljøet. Derfor er det i hele Nordens interesse, at de nordiske lande gør brug af hinandens erfaringer og forpligter hinanden på en fremtidssikret, ambitiøs fælles strategi.

Forslaget vil blive behandlet på sessionen i Oslo 29. oktober til 1. november 2018.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

https://www.norden.org/da/node/24478

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR