FNs barnkonvention slår fast att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras.

När högerpopulismen växer sig starkare, även i Norden, märks det av på många sätt. Samhällsdebatten hårdnar och undan för undan blir tonläget högre samtidigt som hatretoriken normaliseras mer och mer. Vi ser det på TV, vi läser det i tidningarna och framförallt på sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Debatten sker mestadels mellan vuxna men man ska inte glömma bort att barn och unga lyssnar och förstår, ofta mer än man kan tro. Hemma vid köksborden diskuteras lokal-och världspolitik och ibland sprids myter, generaliseringar och rena lögner. Ett barn har inte samma kunskapsbank som en vuxen och har inte samma förmåga att vara källkritisk, varför barn är mycket utsatta i dylika situationer.

Här har barnomsorgen och skolan en viktig roll. Inte genom att välja sida, men genom att lyfta upp fakta, belysa nyanser i olika frågeställningar och på olika sätt lära barnen om innebörden av orden i barnkonventionen. Dessutom bör barn tidigt lära sig källkritik för att kunna ta ställning till den stora mängd information de möts av dagligen.

Detta handlar konkret om att personal fortbildas och får handledning. Att värdegrunder upprättas, lever och efterföljs. Att genom lek, kultur, idrott och information (till föräldrar) låta alla människors lika värde genomsyra allt man gör.

Det handlar också om att ha nolltolerans mot rasism och hatretorik och att reagera direkt med tidiga insatser.

De nordiska regeringarna ombeds svara på följande:

  • Vad görs i de nordiska länderna för att efterleva barnkonventionen på detta område?
  • Vilka arbetssätt har haft störst positiv effekt?
  • Kan de nordiska länderna samarbeta på detta område för att skapa motståndskraft mot hatretorik?

 

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/e-10-2017

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR