Befolkningen i Norden blir allt äldre. Med hög ålder kommer ofta nedsatt hörsel. Vi kan därmed anta att andelen personer som lever med en hörselnedsättning kommer att öka. Redan idag upplever exempelvis mer än var sjätte svensk mellan 16 och 84 år att de har nedsatt hörsel. 

Nu för tiden är vi bättre på att skydda öronen på arbetet än på fritiden. Tinnitus är vanligt förekommande hos unga som utsatt hörselorganen för hög musik i hörlurar och på konserter.

Minnesstörningar, framför allt störningar i långtidsminnet, är en del i en demensutveckling. Det finns såväl internationell som svensk forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan nedsatt hörsel och demens eftersom minnet påverkas då man inte hör ordentligt. 

Att se till att så många som möjligt, oavsett ålder, tidigt söker och får professionell hjälp för sin hörselnedsättning är en hälsoekonomiskt viktig insats. Men för att kunna få hjälp måste det finnas utbildad personal som kan ge hjälpen – framför allt audionomer. 

En audionoms uppgift är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos personer med nedsatt hörsel. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Inte minst på förskolor har påträffats höga decibeltal, som påverkar både personal och barn. 

Det behövs fler audionomer. Fler behöver utbildas för att behoven skall tillgodoses och patienternas väntetider inte ska bli för långa. 

Audionomyrket är reglerat i Sverige, Norge och Danmark men inte i Finland och Island. För att öka tillgången till audionomer och förenkla mobiliteteten för audionomer borde audionomers yrkeskvalifikationer vara automatiskt godkända i alla nordiska länder.

De nordiska regeringarna ombeds svara på följande:

•                        Hur ser tillgången till utbildningsplatser för audionomer ut i de nordiska länderna?

•                        Om det är brist på utbildningsplatser, vad görs för att öka tillgången?

•                        Vad görs i de nordiska länderna för att uppmärksamma blivande studenter på högskolor och universitet att audionomyrket är ett bristyrke?

•                        Vad görs i de nordiska länderna för att främja automatiskt erkännande av audionomers yrkeskvalifikationer. 

 

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/e-8-2017/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR