Trepartssamarbejdet er unikt for de nordiske lande, men står over for centrale udfordringer ikke mindst i forhold til EU-lovgivningen.

Vigtige forudsætninger for at den nordiske model udvikler sig i rigtig retning, er en uddannet befolkning og et stærkt fællesskab hvor alle deltager aktivt. Et fællesskab der bygger på demokratiske værdier der definerer de nordiske lande – også i fremtiden.

Udviklingen af de nordiske landes samfund skal være økonomisk og miljømæssig holdbar. Også vores naturressourcer skal håndteres klogt og holdbart. På Nordisk Råds temasession, april 2014 kommer naturressourcer på dagsordenen. Vi vil arbejde for, at der bliver fokus på arbejdsvilkår samt menneskers og miljøets vilkår ved udvinding af naturressourcer.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil i 2014 arbejde indgående med at udvikle forudsætningerne for en sund økonomisk og samfundsmæssig udvikling i Norden gennem fokus på arbejdsliv, uddannelse og naturressourcer.

Virksomhedsplan 2014:

Den nordiske model

- arbejdsliv, uddannelse og naturressourcer

Det vil Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejde for i 2014:

ARBEJDSLIV

Modarbejde social dumping. Nordisk Råd og Ministerråd skal agere proaktivt i forhold til EU-lovgivningen på området. Det gælder særligt i forhold til udstationerede arbejdere og kravet om at værtslandet arbejdsvilkår skal gælde. Også kontrol i de nordiske lande af at gældende love og regler overholdes er helt central.

Sætte fokus på arbejdstagers rettigheder samt på psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Arbejde for at der igangsættes initiativer der sikrer at friske seniorer bliver længere i arbejde og at deres kompetencer sikres og udvikles.

Transportpolitikken skal tilbage i det nordiske samarbejde og prioriteres i det nordiske budget. God transportinfrastruktur i Norden øger arbejdskraftens mobilitet, muliggør handel og er en forudsætning for de nordiske landes konkurrencekraft. Investeringer i infrastruktur skaber job i Norden.

UDDANNELSE

Udvikle kvaliteten i skolen – gennem samarbejde mellem skoler i Norden. Nordplus-programmet og Norden i Skolen er to vigtige instrumenter i denne sammenhæng.

Udarbejde en strategi for at sikre erhvervskompetencegivende uddannelse til alle. Herunder at sikre et uddannelsessystem uden blindgyder. De erhvervsfaglige uddannelser skal opprioriteres.

Arbejde for gennemførelse af en nordisk konference omhandlende sammenhængen mellem uddannelsesudbud og arbejdsmarkedsefterspørgslen .

Udvikle en Nordisk Kulturel Skoletaske. Styrke mangfoldig nordisk kultur i skolerne i bred forstand – madlavning, teater, litteratur, musik m.v.

NATURRESSOURCER, MILJØ & HELSE

Udarbejde forslag om en fællesnordisk strategi for en holdbar fødevarecyklus med fokus på godt dyrehold, en holdbar og levende landsby, holdbar produktion og et velfungerende system til anvendelse af overskydende madvarer (madspild).

Udarbejde nordisk forslag om Holdbar turisme – nordisk miljømærke. Turistindustrien er i vækst i Norden. Øget turisme i naturfølsomme områder risikerer at give permanente skader på naturen. Det skal være enkelt som turist i denne slags områder at vælge virksomheder der tager et større miljøansvar. Inden for rammen af Miljømærket Svanen skal der derfor oprettes en nordisk miljømærkning/-certificering som kan anvendes af turisterhverv der opfylder nogle tydelige, strenge miljøkrav.

Arbejde for en nordisk koordineret implementering af svovldirektivet og tiltag for konkurrencedygtig nordisk søtransport.

Nordisk Råd afholder temasession om naturressourcer i april 2014. Her skal mennesket som ressource på dagsordenen. Udvinding af naturressourcer har stor betydning for lokalområdet ikke kun i forhold til miljø, men også arbejdsmarked og livet i lokalområdet.

Opfordre til en nordisk konference eller udredning om landenes mineralstrategier med henblik på videns- og erfaringsudveksling.

Nordisk Råd har de senere år sat fokus på One Health, herunder den store udbredelse af antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Både i EU og globalt har sagen stor betydning. Norden bør gå forrest med en fælles indsats politisk og fagligt på området.

Forslaget om et nordisk register for sundhedspersonale har nu været fremme nogle år. Der skal lægges fortsat pres på at det implementeres. Registeret skal sikre at sundhedspersonale der har fået frataget sin autorisation ikke kan fortsætte i andre nordiske lande og virke som best practice ift. EU.

Følg vores arbejde på:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR