Et bedre organisert arbeidsliv

Sosialdemokratene i Nordisk råd krever at alle de nordiske landene tilrettelegger muligheten for et bedre organisert arbeidsliv

Faglig organisering på arbeidsmarkedet er en av grunnpilarene i den nordiske arbeidsmarkedsmodel og dermed en forutsetning for et sterkt nordisk arbeidsmarked.

I årtier har det vært en viktig del av de nordiske arbeidstageres kultur å være medlem av overenskomstbærende fagforeninger, hvor fagbevegelsen er en vesentlig aktør.  Tilslutningen til disse bygger på organiseringen av lønnsmottagere og på at ivareta deres interesser gjennom forhandlinger og kollektive avtaler med arbeidsgiverne.

Dessverre viser flere undersøkelser at organisasjonsgraden i Norden de senere årene er dalende, og at det har skjedd et oppbrudd i lønnsmottagerens organisasjonsmønster. Dette er en utvikling som særlig kommer til uttrykk innenfor bestemte bransjer, hvor lav organiseringsgrad bl.a. skyldes høy andel av midlertidige ansettelser, omfattende innleie av utenlandsk arbeidskraft og økt arbeidsledighet.

Fallende organiseringsgrad kan føre til at lønnsmottagerne får mindre forhandlingsstyrke ovenfor arbeidsgiverne og dermed blir arbeidstagerne overlatt til seg selv på arbeidsmarkedet. Dette er forhold som kan resultere i individuelle kontrakter med dårlige lønninger og ingen, eller få, rettigheter. Samtidig kan en lav organisasjonsgrad føre til at fagforeningene blir så små, at arbeidsgiverne ikke ønsker å gjøre avtaler med dem.

Balansert trepartssamarbeid

Sterk  vekst i økonomien og arbeidsproduktivitet siden syttitallet er en vesentlig årsak til de nordiske landenes høye velstand, hvor bl.a. lønnsfastsettelse, omfordelende skattesystem og sosiale overførsler har bidratt til at lønnsforskjellene i Norden er betydelig lavere enn i de fleste andre europeiske land.

De seneste års fallende organiseringsgrad, kombinert med økt arbeidsledighet og konkurranse, tilsier at Norden nå må stå sterkere sammen og forhindre svekkelse av trepartssamarbeidet og også tilrettelegge muligheten for et bedre organisert arbeidsliv. Den nordiske arbeidsmarkedsmodellen skal utvikles og fortsatt være en garanti for gode levevilkår for Nordens borgere.

Les mere om den nordiske modellen her:

DEN NORDISKE MODELLEN PÅ 6 MINUTTER!

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1727-vaekst