Ett bättre organiserat arbetsliv

Socialdemokraterna i Nordiska rådet kräver att  de nordiska länderna underlättar möjligheten till ett bättre organiserat liv

Facklig organisering på arbetsmarknaden är en av grundpelarna i den nordiska arbetsmarknadsmodellen och en förutsättning för en stark nordisk arbetsmarknad.

Under årtionden i har det varit en väsentlig del av arbetstagarkulturen i Norden att man varit medlem i ett fackförbund och därmed fackligt ansluten. Fackföreningsrörelsen bygger på organiseringen av löntagare och tillvaratagandet av deras intressen genom förhandlingar och kollektivavtal med arbetsgivarparten.

Flera undersökningar om organisationsgraden i Norden visar att den fackliga organiseringen minskat under de senaste åren och att mönstret för löntagarnas organisering brutits. Detta är en utveckling som blir speciellt tydlig inom vissa branscher där orsaken till den låga organisationsgraden anses vara bl.a. ett stort antal visstidsanställningar, omfattande inhyrning av utländsk arbetskraft samt ökad arbetslöshet.

Fallande organisationsgrad kan bidra till att arbetstagarnas förhandlingsstyrka försvagas gentemot arbetsgivaren och arbetstagarna lämnas åt sitt öde på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur resultera i individuella anställningsavtal med sämre lön och inga eller endast få rättigheter. Samtidigt kan en låg organisationsgrad leda till att fackföreningarna blir så små att arbetsgivarna inte längre har intresse av att sluta avtal med dem.

Balancerat trepartssamarbete

Stark ekonomisk tillväxt och arbetsproduktivitet allt sedan 1970-talet har bidragit till det höga välståndet i Norden där bl.a. lönebildning, ett omfördelande skattesystem och sociala transfereringar har bidragit till att löneskillnaderna är betydligt lägre än i de flesta andra länderna i Europa.

De senaste årens minskande organisationsgrad kombinerat med ökad arbetslöshet och konkurrens innebär att Norden nu bör stå starkare än någonsin och motarbeta försök att försvaga trepartssamarbetet samt skapa möjligheter för ett bättre organiserat arbetsliv. Den nordiska arbetsmarknadsmodellen ska vidareutvecklas och även framöver stå som garanti för goda levnadsvillkor för alla medborgare i Norden.

Läs mere om den nordiska modellen her:

DEN NORDISKA MODELLEN PÅ 6 MINUTER!

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1727-vaekst