Politik

Det nordiske samarbejde er fuld af muligheder og udfordringer. Vi vil sætte et socialdemokratisk aftryk på den nordiske dagsorden og rydde stenene af vejen for almindelige mennesker og virksomheder, der ønsker at skabe vækst og visioner på tværs af vores lande.

Arbejdsprogram 2024

Et grænseløst Norden

Vores samarbejde i Norden er tæt og stærkt. Vi deler de samme værdier og har skabt samfundsmodeller, der har givet os velstand, social lighed og høj grad af tillid. Mange af os tager dette for givet. Men det er det ikke. Det er fordi vi har indrettet vores samfund, som vi har gjort.

Samtidig er fremtiden blevet mere usikker og vi lever i en urolig verden med krig og global klimakrise. Vi har derfor behov for endnu mere nordisk sammenhold, vi skal bygge ovenpå vores unikke samfundsmodeller og lære af hinandens erfaringer – vi opnår mere sammen, end hver for sig.

I 2024 vil Socialdemokraterne i Nordisk Råd stille skarpt på de udfordringer Norden står overfor. Vores ambition er at styrke det nordiske samarbejdet. Vi skal tage det næste skridt for at skabe endnu bedre samfund, og vi skal fordybe vores samarbejde for mere nordisk nytte og mobilitet på tværs i Norden.

Kundskab og Kultur i Norden

Kultur, sprog og uddannelse er kernen i det nordiske samarbejde. Kultur er helt grundlæggende for at skabe gode liv og et godt samfund. Selvom sprog og geografi skiller os, er vi tæt forbundet i vores fælles værdier – i et nordisk fællesskab. Det er i omgangen med hverandre, på kryds og tværs i Norden, i det borgernære samarbejdet, vi skaber og holder sammen i fællesskab.

Videregående uddannelse, forskning og kompetence er afgørende for værdiskabelse og innovation i Norden. Gennem forskning og uddannelse skal vi sikre, at virksomheder og organisationer har adgang til den rette arbejdskraft.

Gennem fokus på kultur, sprog og uddannelse vil vi arbejde for et kulturelt bæredygtig og mangfoldigt Norden.

Vi vil også rette fokus mod børn og unges aktive deltagelse i det sociale liv og vores demokratier. Nutidens unge er fremtidens medarbejdere og arbejdsgivere og vi må sikre, at uddannelse møder morgendagens arbejdsliv.

Vækst og Udvikling i Norden

Den nordiske arbejdslivsmodel er central for de nordiske landenes økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Modellen har bidraget til et arbejdsliv præget af lighed, tillid og tryghed, samtidig med at den har været en drivkraft for nyskabelse, omstilling og produktivitet.

Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive erhvervsmæssig virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.

Vi vil bl.a. i arbejde for at udvikle modellen således, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med et stærkt velfærdssamfund, hvor der er vækst og skabes arbejdspladser i et grænseløst Norden, som understøtter den grønne dagsorden.

Samtidig er vi nødt til at håndtere den stadig mere usikre arbejdsmarkedssituation i vores lande. Alle, der arbejder i Norden, har ret til gode arbejdsvilkår og muligheden for at påvirke deres arbejdsmiljø.

Videregående uddannelse, forskning og kompetence er afgørende for værdiskabelse og innovation i Norden. Gennem forskning og uddannelse skal vi sikre, at virksomheder og organisationer har adgang til den rette arbejdskraft.

Gennem fokus på kultur, sprog og uddannelse vil vi arbejde for et kulturelt bæredygtig og mangfoldigt Norden.

Vi vil også rette fokus mod børn og unges aktive deltagelse i det sociale liv og vores demokratier. Nutidens unge er fremtidens medarbejdere og arbejdsgivere og vi må sikre, at uddannelse møder morgendagens arbejdsliv.

Et Holdbart Norden

Over hele verden ændrer klimaet sig på grund af global opvarmning. I takt med den voksende befolkning, er Norden, i lighed med resten af verden, truet af klimaforandringer. Mens den globale befolkning og globale efterspørgsel vokser, er det vigtig at nytænke vores produktion og forbrug til gavn for mennesker og miljø.

Ruslands invasion af Ukraine og stigende spændinger mellem Kina og de vestlige lande illustrerer, at kampen mod klimaforandringer må gå hånd i hånd med arbejdet for forsyningssikkerhed. Det gælder både forsyningen af ren energi, fødevarer og andre kritiske produkter.

I Norden er den blå økonomi vigtig for arbejdspladser og eksport, men i fremtiden vil den i endnu højere grad være vigtig for vores evne til at sikre adgang til fødevarer. Derfor skal vi sikre en bæredygtig og langsigtet optimering af vores marine miljø.

Ligesom på land betyder det, at vi skal værne om og understøtte en øget biodiversitet. Det betyder også, at vi skal blive bedre til at understøtte en cirkulær økonomi, hvor f.eks. plastik bliver genanvendt i stedet for at havne i økosystemerne.

Transport er afgørende for vores økonomi, uanset om der transporteres mennesker, varer eller energi. Derfor skal vi planlægge transportruter, -former og energiproduktion, så fremtidens transport bliver bæredygtig.

I Norden har vi en lang tradition for at arbejde sammen om klima- og miljøspørgsmål. For selv om Norden er lille på verdensplan, kan vi sammen gøre en stor forskel på den globale arena. Klimakrisen skal løses i fællesskab og Norden skal tænke globalt og handle lokalt.

Vi skal sigte mod en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der bevarer vores klima og miljø – vi skal være den mest bæredygtige region i verden.

Velfærd i Norden

Vi ska värna den nordiska välfärdsmodellen och använda det nordiska samarbetet till att lära av varandra och utvecklas tillsammans. I en tid när inflation och nedskärningar riskerar slå mot vård, skola och omsorg ska vi påminna om de nordiska samhällenas viktigaste tillgång, en stark välfärd.

För att nå målet om att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030 behöver vi prioritera social hållbarhet i respektive land men också se till att vi kan använda/nyttja välfärden bättre över våra gränser. Erfarenheterna från pandemin har visat att vi måste utveckla samarbetet kring tillgången till vårdplatser, medicin och vaccin. .

Vi har i Norden en åldrande befolkning som redan nu kräver mycket personal i vård och omsorg. En utmaning och prioritering för alla våra länder måste vara att höja kvalitén och förbättra arbetsmiljön så att fler vill arbeta inom äldreomsorgen.

När barnfamiljer får det tuffare ekonomiskt riskerar barn och unga att drabbas av stress och ökad psykisk ohälsa. Ungas välmående är en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Vi socialdemokrater vill prioritera gemensamma nordiska insatser för att öka ungas möjligheter till ett gott liv och visa på att nedskärningar i välfärden riskerar att öka otryggheten för våra unga.

– Nordisk samverkan på hälso-området (gemensam läkemedelsupphandling, enklare att söka vård i hela norden)

– Äldreomsorg/Kompetensförsörjning inom vården

– Psykisk hälsa bland unga