Skriftlig fråga om förverkligande av arbetstagares rättigheter i Norden

Finlands regering har lämnat en proposition till finska riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kollektivavtal och lagen om medling i arbetstvister. Mot denna bakgrund har Anna-Kristiina Mikkonen har ställt skriftlig fråga till övriga nordiska regeringarna om förverkligande av arbetstagares rättigheter i Norden.

Har ert land begränsat stridsåtgärderna? Hurdana begränsningar har ni i så fall?
Om arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt och genomföra stridsåtgärder inte förverkligas enligt internationella förpliktelser i ert land eller i andra nordiska länder, vilka åtgärder har regeringen då för avsikt att vidta?
Vilka åtgärder vidtar regeringen för att öka det nordiska arbetsmarknadssamarbetet och avlägsna gränshindren på arbetsmarknaden?
Vilka exempel på god praxis i ert lands sysselsättningspolitik vore bra att främja gemensamt i hela Norden?
Hur ställer sig er regering till personalrepresentation i företagens styrelser, till arbetstagarnas tolkningsföreträde i konfliktsituationer, till att stärka rätten för de anställda att få information och till en stark förhandlingskultur på arbetsplatserna?

Følg sagen på Nordisk Råds hjemmeside: https://www.norden.org/da/node/87095